ДОГОВІР НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО – КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО

ПРОДУКТУ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

м. Київ від «21» липня 2020 р.

«JDG Andrii Astafichev» (далі

«Виконавець») в особі Директора Andrii Astafichev (АСТАФІЧЕВ АНДРІЙ ) з одного боку і користувач який акцептував оферту, постійно

розміщену в мережі Інтернет за мережевою адресою https://asta.academy,

користувач сайту https://asta.academy у мережі Інтернет, уклали

цей договір на реалізацію інформаційного – консультаційного продукту про

нижченаведене.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому договорі на реалізацію інформаційного – консультаційних

продуктів (навчальної програми) і сервісів, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі

терміни матимуть наведені нижче значення:

«Уроки» Надання інформаційно-консультаційних послуг, що здійснюється

за допомогою віддаленого доступу через мережу Інтернет, що проходить на платформі

https://softbook.app / у формі перегляду відеозаписів, вивченні інформаційних

матеріалів, обміну повідомленнями та інших формах. Урок може передбачати

можливість здійснення зворотного зв’язку з особою, яка надає інформаційно-

консультаційні послуги.

«Договір» Цей договір на реалізацію інформаційно-консультаційного

продукту і сервісів.

«Виконавець» Firma Andrii Astafichev; NIP: 5862383734; REGON: 522896950

«Замовник» Будь-яка дієздатна фізична особа, індивідуальний підприємець

або юридична особа, яка здійснила акцепт цієї публічної оферти.

«Об’єкт реалізації» Інформаційний курс/уроки, послуги повʼязані з Продакт Менеджментом чи Маркетингом.

«Споживач» Фізична особа, яка освоює зміст Інформаційного

курсу/уроків, участь якого оплачена Замовником. Виконавець надає

послуги, передбачені предметом цього Договору,

«Лектор» – фізична особа/представник юридичної особи, що складається з

Виконавцем у трудових та/або цивільно-правових відносинах, за допомогою

відеозаписів виступів якого на Інформаційному курсі/уроках до

Споживачам доводиться зміст курсу.

«Сайт» Сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої

інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої

забезпечується через мережу Інтернет за адресою https://asta.academy,. і похідним доменам третього та вище рівнів.

«Замовлення» Оформлений Замовником запит на отримання інформаційно-консультаційних послуг Замовником або вказаних Споживачів.

«Сторони» Виконавець та Замовник.

«Повідомлення про укладення Договору» Повідомлення, що надсилається Виконавцем,

споживачеві та підтверджуючий факт укладання Договору, а також містить

інформацію, необхідну отримання Споживачем Об’єкта реалізації.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику

інформаційно-консультаційних послуг відповідно до пп. 2.1.1. Оферти.

2.1.1. Інформаційно-консультаційні послуги включають проведення

інформаційних курсів/уроків, перевірку домашніх завдань куратором,

надання інформаційних матеріалів, продаж електронних товарів

(текстових, аудіо, відео). Повний перелік послуг міститься в Додатку до

Оферта.

2.2. Замовник, акцептуючи Договір та додаток до нього, підтверджує, що

надає персональні дані Споживача за його згодою. Виконавець не несе

відповідальності у разі незаконної передачі Замовником персональних даних

третьої особи.

2.3. Термін надання інформаційно-консультаційних послуг складає 1,5

(Півтора) календарних місяця з дати початку курсу.

2.3.1.Виконавець повідомляє Замовника про дату початку курсу не пізніше ніж за 7

(сім) календарних днів до його початку шляхом надсилання листа на адресу

електронної пошти.

2.4. Термін доступу до інформаційних матеріалів Виконавця складає 1 (один)

календарний рік із дати початку курсу;

2.5. Виконавець має право в будь-який момент змінювати зміст матеріалів та

умови цієї публічної Оферти в односторонньому порядку без попереднього

погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на

сайтах проведення уроків, включаючи, але не обмежуючись: https://asta.academy,

але не менше ніж за один день до їх введення в дію.

3. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ОФОРМЛЕННЯ ЗАКАЗУ.

3.1. Цей договір є публічною офертою Виконавця і містить усі істотні умови договору надання інформаційно-консультаційних послуг.

3.2. Акцептом цієї публічної оферти є здійснення Замовником

оплати Замовлення відповідно до умов цього договору. З моменту

надходження коштів у рахунок оплати надання послуг на розрахунковий рахунок

Виконавця, цей договір вважається укладеним між Замовником та

Виконавцем.

3.3. Доступ Замовника до Інтернет-ресурсу на сайті https://asta.academy,

здійснюється за допомогою оформлення Замовлення.

3.4. Оформлення Замовлення здійснюється шляхом здійснення наступних

послідовних дій:

3.4.1.Відкриття форми замовлення шляхом натискання на кнопку «Купити зараз» на

сторінці https://asta.academy;

3.4.2. заповнення електронної форми із зазначенням імені (найменування) Замовника,

контактного телефону та адреси електронної пошти, а також вибір валюти для оплати

курсу (гривні, долари);

3.4.3. відправлення форми Замовлення шляхом натискання на кнопку «Купити»,

що знаходиться всередині форми.

3.5. Надання доступу до Інтернет-ресурсу на сайті

https://asta.academy вважається виконаною, після

відправлення логіну та пароля для входу в особистий кабінет

3.6. До моменту оформлення Замовлення та акцепту Оферти Замовник зобов’язується

ознайомитися з:

3.6.1.повною інформацією про курс, розташовану на сайті

https://asta.academy

3.6.2.повним найменуванням та контактними даними Виконавця. Вказана

інформація розташована у цьому договорі;

3.6.3.Цього договору (публічної офертою).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1.надати Замовнику персональний доступ до Інтернет-ресурсу на сайті

https://asta.academy, створити умови для отримання

інформаційно-консультаційних послуг Замовником.

4.1.2.Забезпечити куратором перевірку домашніх завдань, передбачених у процесі

надання інформаційно-консультаційних послуг;

4.1.3. надати інформаційні матеріали, передбачені у процесі

надання інформаційно-консультаційних послуг;

4.1.4. зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, при

надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором;

4.1.5. дотримуватись вимог законодавства, що стосуються обробки, передачі та

захисту персональних даних Замовника.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1.змінювати в односторонньому порядку назву Уроків, їх кількість, графік

проведення Уроків;

4.2.2. відмовитися від надання послуг Замовнику, який надав Виконавцю

недостовірні дані, а також Замовнику, який порушує п. 5.2. Оферти;

4.2.3.залучати для надання послуг відповідно до цього договору третіх

осіб без погодження із Замовником. При цьому Виконавець несе відповідальність за

дії третіх осіб при наданні послуг як за власні;

4.2.4. самостійно формувати склад лекторів, які беруть участь у створенні

Уроків;

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1.після вибору послуги, прийняття справжньої публічної оферти та оплати в повному обсязі

обсяг інформаційно-консультаційних послуг, дотримуватися встановленого

графіка Уроків, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця у рамках

надання послуг за цим договором;

4.3.2.надати Виконавцю актуальну інформацію для направлення

Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативного зв’язку із Замовником у

рамках надання послуг за цим договором;

4.3.3.не здійснювати записи проведених Уроків, консультацій та інших заходів,

які виконуються Виконавцем у межах надання послуг за цим договором.

Послуги надаються для особистого користування Замовником. Забороняється

передавати Реквізити доступу до інформаційно-консультаційної програми

третім особам для їх спільного використання без спеціального дозволу на те

Виконавця. Виконавець залишає за собою право відключати від участі в Уроках

особа, яка вказала неправильні реквізити доступу або вказала реквізити доступу

учасника, який вже присутній на Уроках.

4.3.4.У разі пропуску Уроків з причин, що не залежать від Виконавця, Замовник

не має права вимагати повторного доступу до Уроків або доведення до його відомості

інформації, що міститься в Уроці, в іншій формі. При цьому інформаційно-консультаційні послуги вважаються належним чином наданими.

4.4. Замовник має право:

4.4.1.Під час проходження Уроків Замовник має право ставити запитання, що стосуються

змісту Уроку, з використанням відповідних можливостей технологічної

площадки, якщо тільки в повідомленні про укладення договору не буде вказано інше.

Такі обмеження можуть бути встановлені стосовно всього Уроку або його частини.

4.4.2. Замовник самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для

скачування та використання Інформаційного курсу, з мінімальними технічними

характеристиками, зазначеними в повідомленні про укладення договору.

4.4.3. звернутися до Виконавця з письмовою заявою про перенесення строків

надання оплачених послуг за цим договором із додатком підтверджуючих

неможливість отримання послуг документів: довідки про перебування у стаціонарі, про

стихійних лих, а також інших подій, які унеможливлюють отримання

Замовником послуг, передбачених цим договором. Вказане звернення буде

розглядатися Виконавцем за умови його подання у строк не пізніше ніж 5

календарних днів після дати початку надання послуги відповідно до графіка

поточний місяць.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за Договором зазначена на

сторінці курсу https://asta.academy

5.2. Оплата обраної послуги провадиться Замовником шляхом зарахування грошових

коштів у порядку 100% передоплати, вибравши із запропонованих зручний варіант

оплати:

5.2.1. банківською картою шляхом переходу за посиланням, що направляється на адресу

електронної пошти Замовника;

5.3. Знижки в рамках проведення акцій публікуються на сторінці курсу

https://asta.academy. Замовник має право оплатити вибрану послугу

(курс) з урахуванням знижки лише у період проведення акції.

5.4. Замовник та Виконавець можуть домовитись про надання Замовнику

індивідуальних умов як за програмою курсу, так і за вартістю та умовами

оплати.

5.5. Відсутність вимоги щодо повернення коштів відповідно до розділу 7

цього Договору, означає, що послуги надані у строк та належної якості.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Виконавець залишає за собою право закрити доступ Замовника до ресурсу

отримання інформаційно-консультаційних послуг без повернення коштів у

у разі порушення правил поведінки на платформі та закритій групі, а саме:

розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми

Інформаційного курсу, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання,

хамство, образу ведучого, служби підтримки чи учасників.

6.2. Послуги, передбачені цим Договором, надаються Виконавцем

особисто Замовнику та вказаним ним Споживачам. Замовнику забороняється передавати

реквізити доступу до ресурсу для отримання інформаційно-консультаційних послуг

третім особам, а також спільне з третіми особами надання послуг без

спеціального дозволу Виконавця.

6.3. Замовнику забороняється розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати чи перепродувати третім особам) у комерційних або

некомерційних цілях наданої Виконавцем Замовнику інформації та

матеріали, одержані в рамках цього Договору, створювати на її основі

інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим

чином, крім особистого користування.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг

Замовнику з причин, які не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи

Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.

6.5. Інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем з

цього Договору не є освітніми послугами, що підлягають

обов’язковому ліцензуванню. Надання Послуг не супроводжується підсумковою

атестацією та видачею документів про освіту.

  1. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ.

7.1. Замовник має право на повернення коштів, оплачених Виконавцю у

як оплату за надання послуг за договором у разі, якщо ухвалить рішення не

продовжувати навчання у перші 5 днів з дати початку терміну надання послуг.

7.2. Замовник має право на подання заявки на повернення коштів у строк не

більше 5 днів з дати початку терміну надання послуг (навчальної програми).

Заявка на повернення надсилається на електронну адресу служби info@asta.academy з

позначкою “Refund”.

До заявки додаються такі документи:

Для фізичних осіб та індивідуальних підприємців

Заява, написана від руки, із зазначенням причини повернення; Копія паспорта

Замовника (для ідентифікації його особи); Докази оплати інформаційно-консультаційних послуг.

Для юридичних осіб

Заява, написана від руки, із зазначенням причини повернення; ІПН, ЄДРПОУ Замовника (тільки для громадян

України), Копія паспорта генерального директора Замовника (для його ідентифікації)

особи); наказ призначення генеральним директором; Докази оплати

інформаційно-консультаційних послуг.

Заявка Замовника розглядається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів

дати отримання відповідної заявки. Замовник, який оформив повернення грошових коштів

коштів, позбавляється права отримання будь-яких послуг від Виконавця у майбутньому.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої

послуги очікуванням Замовника та/або за його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність

очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами

вважати послуги наданими не якісно чи не у погодженому обсязі.

7.4. Оплата Замовником чергового Інформаційного курсу означає

беззастережне підтвердження Замовником того факту, що всі надані раніше

послуги мали необхідний рівень якості та повністю надані Виконавцем

та отримані Замовником.

7.5. У разі неможливості отримання послуги, що виникла з вини Замовника, та

будь-яких інших випадках прийняття Замовником рішення про відмову від отримання послуги

(крім передбачених у п. 7.1) кошти, перелічені Замовником за

цим договором, не підлягають поверненню.

7.6. У разі недотримання термінів оплати інформаційно-консультаційних послуг

частинами, обумовленими Виконавцем, внесена сума Замовником поверненню не

підлягає.

7.7. Внесена сума Замовником як передплата за інформаційно-консультаційні послуги не повертається.

7.8. Незалежно від вивчення Замовником матеріалів, наданих

Виконавцем, відвідування індивідуальних та групових консультацій,

послуги, що надаються Виконавцем, вважаються повністю наданими

Виконавцем та прийнятими Замовником, якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з

дати направлення Акту наданих послуг від Замовника не надійшло мотивованих

письмових заперечень на адресу електронної пошти Виконавця:

info@asta.academy

Після закінчення зазначеного терміну претензії щодо недоліків послуг, у тому числі

за якістю, що не приймаються.

7.9. Сторони дійшли згоди, що Акт наданих послуг спрямовується

Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника протягом 3 (трьох) календарних

днів із дати закінчення курсу.

7.10. Датою закінчення курсу визнається останній день навчання відповідно до

графіком курсу;

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей договір набирає чинності з моменту акцепту Замовника відповідно

із п. 3.2. договору та діє до виконання зобов’язань сторонами.

8.2. Усі суперечки та розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.3. Сторони встановили необхідність дотримання обов’язкового досудового

претензійного порядку до звернення до суду Строк відповіді на претензію становить 30

(тридцять) календарних днів із дати отримання претензії.

8.4. Усі питання, не врегульовані Офертою, вирішуються відповідно до

чинного законодавства.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Firma Andrii Astafichev

NIP: 5862383734

REGON: 522896950

Юридична адреса:

Polska, Pomorskie, 81-505, Gdynia, ul.Siedlecka 8/2

Фактична адреса:

Polska, Pomorskie, 81-505, Gdynia, ul.Siedlecka 8/2

Контактні дані: ray@asta.academy

E-mail: info@asta.academy

______________// Andrii Astafichev/

м.п.